Perkataan Berkecai 1.4301 (MOD/Unlimited Money)

Perkataan Berkecai 1.4301 (MOD/Unlimited Money)

App Information of Perkataan Berkecai: Permainan

App Name Perkataan Berkecai: Permainan v1.4301
Genre Games, Word
Size42M
Latest Version1.4301
Get it On Google Play
UpdateDecember 28, 2021
Package Nameword.block.puzzles.vocabulary.test
Rating
Installs500,000+

Description of Perkataan Berkecai: Permainan

Perkataan adalah asas pembelajaran bahasa. Anda boleh menghafal dan mempraktikkan ejaan perkataan dalam Perkataan Berkecai.

Ciri-ciri:
-Operasinya mudah: Heret jari anda untuk memadamkan perkataan.
-Bermain pada bila-bila masa: Tidak perlu WIFI.
-Pendidikan yang senang: Perkataan Berkecai mengandungi ribuan perkataan dan kosa kata.
-Pelbagai tahap: Terdapat banyak tahap, dan kesukarannya semakin meningkat. Mudah mula tetapi sukar selesai, cuba teka-teki otak.

Cara bermain:
-Mengheret huruf yang dipilih untuk membentuk perkataan
-Jika huruf yang dipilih dapat dibentuk sebagai perkataan, ia akan hilang secara automatik. Apabila simpulan bahasa yang dipilih dipadam, kata blok di atasnya akan terjatuh.
-Perhatikan teks di atas blok tersebut untuk membentuk perkataan dengan teliti. Ia dapat membantu anda untuk menghilangkan blok kata dan melulus tahap dengan lebih cepat.
-Terdapat perkataan bonus dalam permainan. Apabila anda menemui sesuatu perkataan tetapi tidak sesuai dengan tajuknya. Perkataan ini akan disebagai perkataan bonus.

Ini adalah sejenis permainan perkataan yang langka!
Words are the basis of language learning. You can memorize and practice spelling words in Shattered Words.

Features:
-The operation is simple: Drag your finger to delete the word.
-Play at any time: No need for WIFI.
-Easy education: Shattered Words contains thousands of words and vocabulary.
-Multiple levels: There are many levels, and the difficulty is increasing. Easy to start but hard to finish, try brain puzzles.

How to play:
-Drag selected letters to form words
-If the selected letter can be formed as a word, it will disappear automatically. When the selected idiom is deleted, the word block on it will fall.
-Observe the text on the block to form words carefully. It can help you to get rid of word blocks and pass levels faster.
-There are bonus words in the game. When you find a word but it doesn’t match the title. This word will be used as a bonus word.

This is a rare kind of word game!
Versi dikemas kini, sila beri kami lebih banyak komen!

ID: word.block.puzzles.vocabulary.test

Leave a Reply

Your email address will not be published.